Izberite državo ali regijo.

Domov
Izdelki
RF / IF in RFID
RFID Reader Moduli

RFID Reader Moduli

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
V600-HS61-R 2MV600-HS61-R 2MOmron Automation & SafetyOpis:R/W HEAD 2M ROBOTIC CABLE
V600-H51 0.5MV600-H51 0.5MOmron Automation & SafetyOpis:R/W HEAD W/.5M CABLE
V600-H07 2MV600-H07 2MOmron Automation & SafetyOpis:R/W HEAD W/2M CABLE
V600-HS63 2MV600-HS63 2MOmron Automation & SafetyOpis:R/W HEAD W/2M CABLE
FEIG ELECTRONICFEIG ELECTRONIC
1260.020.001260.020.00FEIG ELECTRONICOpis:ID ISC.LR2000-A LONG RANGE HF
1834.000.001834.000.00FEIG ELECTRONICOpis:ID ISC.M02-B READER MODULE
1638.005.011638.005.01FEIG ELECTRONICOpis:ID ISC.MR101.M-A MIDRANGE READER
3601.000.003601.000.00FEIG ELECTRONICOpis:HF MID RANGE READER 13.56MHZ
SkyeTekSkyeTek
EV-S7-00EV-S7-00SkyeTekOpis:SKYEREADER SR70 READER MODULE
SR-SN-00SR-SN-00SkyeTekOpis:SUPERNOVA 2PORT UHF RFID
SM-M2-CFSM-M2-CFSkyeTekOpis:MODULE M2 CF FORMAT
SM-M4-MH-2.4-067C-T0SM-M4-MH-2.4-067C-T0SkyeTekOpis:SKYEMODULE M4 PROD AUTH